Biuletyn Informacji Publicznej


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej
www.bip.gov.pl
Herb Miasta Sieradza
BIP Miasta Sieradza
sieradz.tbd.uw.lodz.pl


   Strona główna > Ośrodek Informacyjno Edukacyjny > Zadania Ośrodka

Zadania Ośrodka
pomoc   statystyka   redakcja  


Akty Prawne


Dane Teleadresowe


Informacje samorządowe


Pomoc socjalna


Ośrodek Informacyjno Edukacyjny
Wykaz ośrodków informacyjnych na terenie UE 
Zadania Ośrodka  

Uchwała nr 90/R/04 r.

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej

z dnia 22 września 2004 r.

w sprawie: utworzenia Ośrodka Informacyjno-Edukacyjnego

na podstawie: art. 24 ust. 6 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 8a i art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 1991 r.nr 41 poz. 178 ze póź. zm.) oraz uchwały nr 30/IVP/2004 Prezydium NRPiP z dnia 22.04.2004 r. w sprawie utworzenia ośrodków informacyjno – edukacyjnych,

uchwala się, co następuje:

 § 1

Powołuje się Ośrodek Informacyjno – Edukacyjny przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej.

Siedzibą Ośrodka Informacyjno – Edukacyjnego jest Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej przy ul. 3-go Maja 7, 98-200 Sieradz.

 § 2

Zadaniami Ośrodka jest w szczególności:

udzielanie informacji mających na celu ułatwienie swobodnego przepływu pielęgniarkom i położnym oraz wzajemnego uznawania ich dyplomów, świadectw  i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji,

udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym, w tym także dyrektywach Unii Europejskiej,

udzielanie informacji o adresach punktów informacyjnych w RP i w krajach Unii Europejskiej,

udzielanie informacji w zakresie ogólnych zasad wykonywania zawodu pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczypospolita Polska, zamierzającym wykonywać lub wykonującym zawód pielęgniarki lub położnej na stałe lub czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

udzielanie pielęgniarkom i położnym, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej oraz przyznawania prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej,

udzielanie niezbędnych informacji cudzoziemcom z poza krajów Unii Europejskiej,

współpraca z NRPiP oraz Okręgowymi Izbami Pielęgniarek i Położnych w zakresie konsultacji i wydawania opinii w sprawie zaświadczeń stwierdzających formalne kwalifikacje polskich pielęgniarek i położnych mających zamiar wykonywać zawód na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, innych niż RP,

na podstawie ramowych wzorów opracowanie dokumentów, zaświadczeń wydawanych przez OIPiPZS,

uczestnictwo w seminariach i szkoleniach organizowanych dla pracowników  Ośrodka Informacyjno - Edukacyjnego,

prowadzenie strony internetowej, tablic informacyjnych oraz publikacji tematycznych w broszurach informacyjnych i w prasie fachowej.

 § 3

Zakres i forma funkcjonowania ośrodka uzależniona jest od przekazania środków finansowych z budżetu państwa.

§ 4

Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie Ośrodka Informacyjno – Edukacyjnego jest Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej.

 § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 maja 2004 r.

 

 

Przewodnicząca Rady                               Skarbnik Rady                          Sekretarz Rady

 
 wersja do druku


Ostatnia modyfikacja
14-01-2009
Redaktor
MARCIN JUCHNER
Liczba odwiedzin tej strony
1221
Liczba odwiedzin strony glównej
18798

Copyright 2003 ASI & Urząd Miasta Sieradz