Biuletyn Informacji Publicznej


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej
www.bip.gov.pl
Herb Miasta Sieradza
BIP Miasta Sieradza
sieradz.tbd.uw.lodz.pl


   Strona główna > Pomoc socjalna

Pomoc socjalna
pomoc   statystyka   redakcja  


Akty Prawne


Dane Teleadresowe


Informacje samorządowe


Pomoc socjalna
Wniosek 


Ośrodek Informacyjno Edukacyjny 

Załącznik do Uchwała nr 58/R/ 2000 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej z dnia  27 kwietnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia ''Regulaminu Kasy Samopomocy Finansowej" członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej.

 Regulamin Kasy Samopomocy Finansowej

 Przepisy Ogólne

§ 1

 1.  Środki na pomoc finansową dla członków samorządu pochodzą ze składek członkowskich
 2. Wysokość środków określona jest corocznie w preliminarzu budżetowym Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej.

 § 2

 1. Zapomogi bezzwrotne mogą być przyznawane członkom samorządu, którzy:

        Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z udokumentowanych przypadków losowych. Za zdarzenia, przypadek losowy należy uważać nagłe wystąpienie problemu, niespodziewane zapotrzebowanie na środki finansowe, przekraczające możliwości gospodarstwa domowego członka samorządu a w szczególności:

 • choroba członka samorządu lub członka rodziny znajdującego się we  spólnym gospodarstwie domowym,
 • kradzież, pożar, inne klęski żywiołowe.

2.      Z tej formy pomocy finansowej można skorzystać tylko jeden raz w ciągu kadencji.

§ 3

1.  Pomoc finansowa przyznawana jest na wniosek:

-          osoby zainteresowanej,

-          Pełnomocnego Przedstawiciela Rady wraz z opinią osoby współpracującej na terenie zakładu pracy, w którym pracuje osoba zainteresowana,

-         delegata na Zjazd  Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej i Pełnomocnego Przedstawiciela Rady.

2.   Każdy wniosek dotyczący pomocy finansowej powinien zawierać:

Ø imię i nazwisko osoby, której wniosek dotyczy,

Ø nr dowodu osobistego, PESEL, NIP

Ø adres zamieszkania

Ø miejsce pracy,

Ø  uzasadnienie wniosku,

Ø  opinię o wniosku pełnomocnego Przedstawiciela na terenie  Rejonu    lub innych osób, które zostaną uwzględnione  przez  Komisję Socjalną.

3.    Każdy ubiegający się o pomoc finansową w ramach regulaminu Kasy Samopomocy Finansowej winien do dokumentów wymienionych w  ust. 1 i 2 dołączyć zaświadczenie o płaceniu składek z ostatnich sześciu miesięcy.

 § 4

 1. Wszystkie wnioski o pomoc finansową muszą być składane w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej.
 2. Osoba przyjmująca wniosek nadaje mu kolejny numer wg wzoru: nr..../ Z / ...... .
 3. Osoba przyjmująca wniosek sprawdza go pod względem formalnym.
 4. Wnioski rozpatrywane są przez Komisję nie rzadziej jak 1X na dwa miesiące.
 5. Do wniosku należy dołączyć:

 • Zaświadczenie o wysokości zarobków  ( brutto i netto ) wnioskodawcy i  pozostałych członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym a w przypadku bezrobotnych zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy.
 •  Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia lub karty informacyjne w  przypadku     choroby oraz dokumenty potwierdzające wydatki na leki i leczenie.
 •  Dokumenty potwierdzające przypadki losowe.
 •  Zaświadczenie o płaceniu składek z ostatnich sześciu miesięcy.

6.   Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodnicząca lub Wiceprzewodnicząca Komisji w miejscu i czasie przez niego ustalonym.


      
§ 5
 1. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodnicząca lub Wiceprzewodnicząca Komisji w miejscu i czasie przez niego ustalonym
 2. Posiedzenie Komisji może się odbyć w obecności co najmniej 3/5 członków.
 3. Posiedzenie komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca.
 4. W posiedzeniach Komisji może brać udział Przewodniczący Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych bądź inny członek Prezydium Rady wyznaczony przez niego  oraz Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
 5. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach podpisany przez wszystkich obecnych członków Komisji.
 6. Komisja wnioskuje o przyznanie pomocy finansowej do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych lub Prezydium Rady.
 7. Komisja proponuje wysokość zapomogi dla poszczególnych wnioskodawców z uzasadnieniem.
 8. Od decyzji Komisji osoba wnioskująca może odwołać się w ciągu 7 dni od daty posiedzenia, do Rady Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej.
 9.  Składającego wniosek o pomoc finansową o decyzji Komisji informuje Przewodniczący Komisji lub inny członek Komisji wyznaczony przez Przewodniczącego.
 10.  Wszystkie dokumenty związane z Kasą Samopomocy Finansowej jak: protokoły posiedzeń, korespondencja i inne przechowuje się w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej w teczkach.

 Przepisy końcow.

§ 6

 1. Wypłatę zapomogi dokonuje pracownik biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej.
 2. Przyjmujący kwotę pieniężną przyznawanej pomocy finansowej kwituje jej odbiór składając w obecności pracownika czytelny podpis, wpisuje nr dowodu osobistego, słownie sumę i datę otrzymania zapomogi.
 3.  Wzór druku wniosku o udzielenie zapomogi stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 
 wersja do druku


Ostatnia modyfikacja
20-01-2009
Redaktor
MARCIN JUCHNER
Liczba odwiedzin tej strony
3130
Liczba odwiedzin strony glównej
18799

Copyright 2003 ASI & Urząd Miasta Sieradz